Gebruik van het logo ISKCON

Welkom op de officiële website van ISKCON Nederland (Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn Nederland). We waarderen uw interesse in en betrokkenheid bij onze activiteiten. In dit gedeelte willen we u informeren over het correcte gebruik van het ISKCON logo, aangezien dit essentieel is voor het behoud van onze integriteit en reputatie.

Richtlijnen voor het gebruik van het ISKCON logo:

Toestemming verkrijgen: Gebruik het ISKCON logo niet zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de DNC. Het ISKCON logo is beschermd onder het auteursrecht en mag alleen worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming.

Verwijderen bij ongeoorloofd gebruik: Als u het ISKCON logo op uw website of ander materiaal hebt staan zonder toestemming, verwijder het dan onmiddellijk om mogelijke juridische gevolgen te voorkomen.

Aanvraagprocedure: Indien u het logo wilt gebruiken voor een specifiek project of evenement, neem dan contact op met de DNC van ISKCON Nederland via dncnl@googlegroups.com om een verzoek in te dienen. Wij zullen uw aanvraag beoordelen en u informeren over de voorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van ons logo.

We willen benadrukken dat het onrechtmatig gebruik van het ISKCON logo zonder overleg en toestemming de integriteit en reputatie van onze organisatie in gevaar brengt. We stellen uw medewerking en begrip op prijs bij het naleven van deze richtlijnen.

Bedankt voor uw aandacht en samenwerking bij het beschermen van ons logo en het behoud van de integriteit van ISKCON Nederland.

Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met ons communicatieteam.


Welcome to the official website of ISKCON Netherlands (International Society for Krishna Consciousness Netherlands). We appreciate your interest in and involvement with our activities. In this section, we would like to inform you about the proper use of the ISKCON logo, as this is essential for maintaining our integrity and reputation.

Guidelines for using the ISKCON logo:

Obtain permission: Do not use the ISKCON logo without first obtaining permission from the DNC of ISKCON Netherlands. The logo is protected under copyright law and may only be used with express permission.

Remove unauthorized use: If you have the ISKCON logo on your website or other materials without permission, please remove it immediately to avoid potential legal consequences.

Application process: If you wish to use the logo for a specific project or event, please contact the NCS of ISKCON at dncnl@googlegroups.com to submit a request. We will review your application and inform you about the terms and guidelines for using our logo.

We want to emphasize that unauthorized use of the ISKCON logo without consultation and permission jeopardizes the integrity and reputation of our organization. We appreciate your cooperation and understanding in adhering to these guidelines.

Thank you for your attention and cooperation in protecting our logo and maintaining the integrity of ISKCON Netherlands.

If you have any questions or comments, please feel free to contact our communication team.